Godzinki ku czci św. Michała Archanioła

Godzinki ku czci św. Michała Archanioła

To nabożeństwo swoim ogólnym schematem nawiązuje do „Liturgii godzin”. Antyfony zaczerpnięto z dawniejszego brewiarza, hymny z pism <w. Alfonsa Liguorego, modlitwy z książek aprobowanych przez władze kościelne. Autor — ks. Bartłomiej Sławiński, michalita z U.S.A., napisał Godzinki w latach międzywojennych, posługując się językiem prostym, ale nacechowanym wiarą. Melodię opracował w kilkanaście lat później autor niniejszego podręcznika. Teksty, według oceny ks. Jana Korzonkiewicza z Kurii Metropolitalnej w Krakowie, „oparte na zdrowej nauce dogmatycznej i na dobrej katolickiej tradycji praktyk pobożności, nadają się wyśmienicie do tego, aby odnowiły zaniedbane nabożeństwo do św. Michała, którego opieki winniśmy wzywać szczególnie w obecnych czasach, doniosłych dla królestwa Bożego na ziemi”.

JUTRZNIA
Zacznijmy społem chwalić Księcia niebieskiego
Michała Archanioła, Patrona naszego.
Przybądź nam, miłościwy Boże, ku pomocy
l wyrwij nas z potężnych nieprzyjaciół mocy.
Chwała Ojcu i Synowi, Jego przedwiecznemu
l równemu Im w bóstwie Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, tak zawsze i ninie,
Niech Bóg w Trójcy jedyny na wiek wieków słynie.

Hymn
Witaj Duchu potężny, święty Archaniele,
Któryś pogromił rokosz złych aniołów śmiele:
„Któż jak Bóg” hasłem swoim na nich uderzając,
O znieważony honor Boga się stawiając.
Buntowników strąciłeś aż na dno piekielne,
Tym sobie zdobywając imię nieśmiertelne:
„Michael”, Wódz i Książę wojska niebieskiego,
Przyjaciel i Powiernik Pana Najwyższego.
Blaskiem mądrości Bożej cudnieś ozdobiony,
Rzecznikiem, opiekunem ludzi uczyniony.
O, dopomagaj swoim czcicielom na ziemi
w walce z duchami złymi, daj nam moc nad nimi.
Byśmy zawsze zwycięsko z boju wychodzili,
Miejsca stracone przez nich dla siebie zdobyli.

Antyfona
Stało się milczenie na niebie, gdy walczył smok i Michał z nim i odniósł zwycięstwo.

P.  Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.
W. Abyśmy nie zginęli na straszliwym sądzie.
P.  Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, który w dobroci swojej i miłosierdziu Księciu Twego Kościoła najchwalebniejszemu Michałowi Archaniołowi powierzyłeś pieczę nad ludźmi, spraw prosimy, abyśmy za jego łaskawą opieką wolni od przemocy nieprzyjaciół naszych za życia, zwłaszcza w godzinę śmierci, zostali wprowadzeni do chwały wiecznej przed Boskie oblicze Twoje.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
P. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
P. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

PRYMA
Przybądź nam, miłościwy Boże itd.

Hymn
Z siedmiu Duchów Tyś pierwszy przed Panem stojący.
Któremu ważne sprawy zleca Wszechmogący.
Osobliwszą masz władzę na niebie i ziemi
I niezrównaną chwałę pomiędzy Świętymi.
Tyś Górnego Syjonu blaskiem i ozdobą,
Najpierwszą po Królowej Niebieskiej osobą,

Wszystkie chóry Aniołów, Święci Pańscy w niebie
I wierni Chrystusowi modlą się do Ciebie,
I kochają serdecznie za Twój bój o Boga,
Za miłość, za pokorę i za pogrom wroga,
I my, co Ciebie z nimi wielbimy, kochamy,
Spraw niech Twe hasło w życiu wiernie wypełniamy.
Niech nic nad Boga więcej nie mamy droższego,
Zapałem niech płoniemy w walce o cześć Jego.

Antyfona
Kiedy walczył Michał Archanioł ze smokiem, dał się słyszeć głos mówiących: Zbawienie Bogu naszemu.
P. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.
W. Abyśmy nie zginęli na straszliwym sądzie.
P. Panie, wysłuchaj modlitwę moją.
W. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
P. Błogosławmy Panu.
W. Bogu chwała.
P. A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
W. Amen.

TERCJA
Przybądź nam, miłościwy Boże itd.

Hymn
O wielbicielu wielki Słowa Wcielonego,
Czcicielu niezrównany Panny, Matki Jego.
Po Niej w modłach my Ciebie pierwszego wzywamy,
Tobie się chyląc głowy, kornie spowiadamy.
Jednasz z Bogiem grzeszników, łaskę im przywracasz,
Gdy Ci się polecają, z błędnej drogi zwracasz.
Starą Tyś Synagogę niegdyś strzegł i bronił,
Aby Izrael wiary w Boga nie uronił.
Strzeżesz teraz Kościoła jako patron jego,
Lud swój w obronę bierzesz, ratujesz od złego.
Kraje, narody, wojska, zakony przez wieki
Patronem Cię swym czynią, żądni Twej opieki.
Bo w Twą wierzą potęgę, wierzą Twej miłości,
Którą otaczasz ludzi z hojnej łaskawości.

Antyfona
Ten jest Michał Archanioł, Książę wojsk anielskich, którego cześć świadczy dobrodziejstwa i którego modlitwa prowadzi do Królestwa niebieskiego.
P. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.
W. Abyśmy nie zginęli itd. jak na Prymę.

SEKSTA
Przybądź nam, miłościwy Boże itd.

Hymn
Święty Michał Archanioł tak ludzi miłuje,
Że im się i widzialnie nieraz ukazuje,
Wśród sławnych Jego zjawień jest góra Gargano,
Którą dla znaków z nieba godną czci uznano.
Zabłąkanemu chłopcu w lesie się pokazał,
I kościół na tym miejscu wystawić nakazał,
Ażeby z Aniołami mógł tam cześć odbierać
I wpływ dobroci Boskiej i swojej wywierać.
Zjawił się z wojskiem Niebian, jak podanie głosi,
Zwycięstwo ponad wrogiem dla Polski wyprosił.
Zjawia się niewidzialnie, kiedy jest wzywany,
Odpiera wrogów duszy Patron nasz kochany.
A za tę wielką miłość wzajem go miłujmy,
Cześć, ufność w jego dobroć szerzyć usiłujmy.

Antyfona
Michał Archanioł przybył na pomoc ludowi Bożemu, stanął na ratunek duszom sprawiedliwym.
P. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.
W. Abyśmy nie zginęli itd. jak na Prymę.

NONA
Przybądź nam, miłościwy Boże itd.

Hymn
Walka, która na niebie kiedyś się odbyła,
Dotąd się jeszcze w świecie Bożym nie skończyła.
Ciemność walczy z światłością, zło się ciągle sroży
I chce świat opanować, znieść porządek Boży.
Bo tu chodzi o dusze, by się nie dostały
Na trony, które w niebie duchy postradały.
Książę niebios, Michale, Tobie jest moc dana
Przeciw zasadzkom wszelkim i złości szatana.
Tyś odwiecznym zwycięzcą i pogromcą złego,
Skróć władzę, zetrzyj pychę smoka przeklętego.
„Niechaj mu Bóg rozkaże” pokornie prosimy,
Strąć mocą Bożą czarta w piekielne głębiny.
O zwyciężaj tak dalej, jak zacząłeś w niebie,
Walczącym dopomagaj, gdy wzywają Ciebie.

Antyfona
Wzburzyło się morze i zadrżała ziemia, gdy Michał Archanioł zstępował z nieba.
P. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.
W. Abyśmy nie zginęli itd. jak na Prymę.

NIESZPORY
Przybądź nam, miłościwy Boże itd.

Hymn
Święty Michał wyznacza z Aniołów jednego
Na stróża dla człowieka na świat zrodzonego,
l sam z wielkiej dobroci strzeże go i wspiera
Za życia, a szczególnie gdy człowiek umiera.
Nie opuści go wtenczas, lecz na pomoc śpieszy,
Ze swymi Aniołami obecnością cieszy.
l odpędza szatanów, wzbudza ufność w Boga,
Jakżesz obecność jego jest dla duszy błoga.
Potem w czyśćcu pociesza, cierpienia osładza,
Do nieba po pokucie odbytej wprowadza.
O jak szczęśliwy człowiek, co za życia swego
Czci i pomocy wzywa Michała Świętego.
Zapewnioną ma pomoc we wszelkiej potrzebie;
Po śmierci zapewniony tron u Boga w niebie.

Antyfona
Przybył Michał Archanioł z mnóstwem Aniołów, któremu powierzył Pan dusze Świętych, by je zawiódł do raju radości.
P. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.
W. Abyśmy nie zginęli itd. jak na Prymę.

KOMPLETA
Niech nas Święty Archanioł do Boga nawróci, A zagniewanie Jego niech od nas odwróci.
Przybądź nam, miłościwy Boże itd.

Hymn
W dniu ostatnim głos trąby tego Archanioła
Wszystkich umarłych wskrzesi i na sąd powoła.
Stanie przy trybunale ważyć ludzkie sprawy
I wstawiać się dla wiernych o wyrok łaskawy.
On Zwiastunem wyroków Pana Najwyższego,
Obrońcą dusz, Zwierzchnikiem raju niebieskiego.
Krzyż Chrystusa podejmie i pod nim zgromadzi
Na sądzie sprawiedliwych i w niebo wprowadzi.
Kto czci tego obrońcę i grzechów się strzeże,
Tego Archanioł święty pod swój sztandar bierze.
A pisarze Kościoła są takiego zdania,
Że mieć doń nabożeństwo znakiem jest wybrania.
Kogo Bogu poleca i za kim się wstawia.
Taki unika piekła i swą duszę zbawia.

Antyfona
Michale Archaniele, postanowiłem Cię Księciem dusz,
które mają być przyjęte do Królestwa mego.
P. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce.
W. Abyśmy nie zginęli itd. jak na Jutrznię.

OFIAROWANIE GODZINEK
Przyjmij te nasze pienia, święty Archaniele,
Które Ci oddajemy, my, Twoi czciciele.
Oby należna Tobie od nas grzesznych chwała,
Wdzięczność, gorąca miłość wciąż się powiększała.
Wspieraj nas modlitwami, w walce dodaj męstwa,
Walczących doprowadzaj do chwały zwycięstwa.
Byśmy miejsca upadłych aniołów zdobyli
I z Tobą wiecznie Boga w niebiosach chwalili.

Antyfona
Książę niebios, Michale Archaniele święty, pomnij zawsze na nas i módl się za nami po wszystkie dni do Syna Bożego.
P. Ubłogosławię Cię, Boże, w zgromadzeniu Aniołów Twoich.
W. Upadnę czołem przed świątynią majestatu Twego i oddam chwałę Imieniu Twemu.

Módlmy się. Boże, który w porządku przedziwnym
wkładasz obowiązki na Aniołów i ludzi, pozwól
z dobroci swojej, aby Aniołowie, którzy nieustannie
są przy Tobie dla wykonania rozkazów Twoich,
stali się gorliwymi opiekunami zbawienia naszego.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa
Patronie nasz, święty Michale Archaniele, Obrońco Kościoła i Wodzu potężny wojska niebieskiego, przybądź nam na pomoc w potrzebach naszych i wybaw z niebezpieczeństw duszy i ciała, którymi zagrażają duchy ciemności. Miłość Twoja i moc, święty Archaniele, większa jest, niżeli ich nieprawość i szkodliwość. Gdy oni ciągną nas do obrazy Boga, Ty nas hamować racz od grzechu. Gdy oni sieją wśród nas niezgodę, Ty jako Anioł pokoju i jeden z książąt Górnego Syjonu racz nas zachować i utwierdzić w jedności. Gdy oni rozkładają przed nami sidła zdrad swoich, Ty odwracaj serca nasze od ich zasadzek i dawaj nam poznać wszelkie ich podstępy.
Obronie Twojej poruczony jest Kościół cały. Strzeż go w Ojczyźnie naszej od upadku i ratuj od zamachów nieprzyjaciół, aby chwała Boża szerzyła się i wzrastała. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen