Statut Rycerstwa

Statut Ruchu Apostolskiego Rycerstwa św. Michała Archanioła

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony, Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać; nowymi językami mówić będą: węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, iż ci odzyskają zdrowie. (Mk 16,15-18).

Nazwa i cel

Art. 1 Oficjalna nazwa tego ruchu apostolskiego brzmi: RYCERSTWO ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA. W dalszym ciągu Statutu zwie się Rycerstwem. Lokalne grupy Rycerzy zwane są Zastępami Rycerzy.

Art. 2 Zadaniem Rycerstwa jest wynagrodzenie Bogu za grzechy ludzkości, wypraszanie nawrócenia grzesznikom oraz codzienne odmawianie prostego egzorcyzmu, celem odpędzania złych duchów od siebie, Kościoła i całego świata, a zwłaszcza od kuszonych i zniewolonych przez Szatana. Patronem Rycerstwa jest św. Michał Archanioł.

Obowiązki Rycerzy
Art. 3 Członkami Rycerstwa są chrześcijanie bierzmowani, którzy otwierając się na działanie Ducha Świętego, chcą coraz bardziej oddawać się Chrystusowi i jednoczyć się z Nim, wspomagać Kościół, Jego Mistyczne Ciało, odpędzając od niego ataki złych duchów.

Art. 4 Podstawowym obowiązkiem Rycerzy jest ciągły wysiłek trwania w stanie łaski uświęcającej, przyjaźni z Bogiem, aby mogli powtórzyć słowa Chrystusa Pana, skierowane do Szatana, władcy tego świata: Nie ma on jednak nic swego we Mnie (J 14,30).

Art. 5 Rycerze św. Michała Archanioła powinni wyzwalać się z wszelkich nałogów i uzależnień, np. z nadużywania napojów alkoholowych, palenia papierosów itp.

Art. 6 W każdym piątek Rycerze poszczą o chlebie i wodzie. Gdyby któryś z nich nie mógł tego uczynić, niech w tym dniu spełni jakiś dobry uczynek względem bliźnich.

Art. 7 W każdy piątek, przynależący do Rycerstwa winien uczestniczyć w sposób pełny we Mszy św. łącząc swoje trudy, cierpienia i przeciwności z cierpieniami i śmiercią Jezusa Chrystusa, mają wynagradzać sprawiedliwości Bożej za grzechy swoje i grzeszników oraz wypraszać im nawrócenie się.

Art. 8 W każdy piątek, między godziną 21.00 a 24.00, Rycerz ma odmówić trzy proste egzorcyzmy:
a) za Kościół katolicki,
b) za Polskę (W innych krajach: za swoją ojczyznę),
c) za cały świat.
Powinien odmówić także Modlitwę o zwycięstwo nad Szatanem.

Art. 9 Każdego dnia Rycerz odmawia egzorcyzm prosty w dowolnym czasie i w dowolnej intencji.

Art. 10
Rycerze uczestniczą obowiązkowo w miesięcznych spotkaniach modlitewnych zwanych chórami uwielbienia, lokalnego Zastępu Rycerzy. Zachęca się Rycerzy poszczególnych Zastępów, o ile pozwolą im na to ich obowiązki, do cotygodniowej modlitwy chóru uwielbienia.

Art. 11 W duchu wzajemnego wspomagania się, każdy Rycerz odmawia codziennie modlitwę Dostojna Królowo Niebios, w intencji wszystkich członków Rycerstwa, a raz na tydzień, w dowolnym dniu, odmawia egzorcyzm prosty, odrzucając złe duchy od wszystkich Rycerzy.

Art. 12 Rycerze prowadząc intensywne życie duchowe, starają się różnymi sposobami szerzyć cześć św. Michała Archanioła i Aniołów Stróżów. W tym celu sami będą pogłębiać duchowość Aniołów, czytając Pismo święte, dwumiesięcznik Któż jak Bóg oraz inne książki religijne, zalecane przez Centralę Rycerstwa.

Art. 13 Spotykając ludzi kuszonych lub czyniących źle, Rycerz, mocą Chrystusa, odmawiając spontaniczny egzorcyzm prosty, winien odpędzać od nich złe duchy.

Art. 14 Na miesięcznych zebraniach Zastępów, Rycerze odnawiają swoje przyrzeczenia rycerskie, według podanej przez Centralę formuły. Zachęca się Rycerzy do częstego odnawiania tych przyrzeczeń.

Art. 15
Do uroczystości dorocznej św. Michała Archanioła, obchodzonej w dniu 29 września, każdy Rycerz przygotowuje się 9-dniową Nowenną, odprawianą indywidualnie lub wspólnie z Zastępem Rycerskim. Za zgodą ks. Proboszcza, w sam dzień święta, Zastęp organizuje zewnętrzną celebrację, np. w postaci modlitwy, zamówionej Mszy św., odmawiania Koronki anielskiej, śpiewania Godzinek do św. Michała Archanioła, procesji itp.

Art.16
Każdy członek Rycerstwa przekazuje raz do roku dobrowolną ofiarę na potrzeby i dzieła apostolskie Rycerstwa.

Przyjęcie do Rycerstwa
Art. 17 Kto chce być członkiem Rycerstwa, winien wypełnić przesłany przez Centralę kwestionariusz, następnie po zapoznaniu się ze Statutem, zgłosić pisemnie wolę przynależenia do Rycerstwa i chęć wypełniania zobowiązań zawartych w niniejszym Statucie.

Art. 18 Z zasady nie przyjmuje się do Rycerstwa tych, którzy już należą do innych ruchów apostolskich, grup modlitewnych, czy różnych wspólnot kościelnych, z praktycznego powodu braku potem sił i czasu do właściwego wykonywania zobowiązań rycerskich. Gdy zgłaszający się kandydat, przynależąc do innego ruchu apostolskiego, okazuje jednak dobrą wolę do przyjęcia i wykonywania obowiązków Rycerza, o jego przyjęciu zadecyduje Animator Generalny Rycerstwa.

Art. 19
Nie przyjmuje się do Rycerstwa osób niezrównoważonych, chorych psychicznie i tych, którzy nie chcą zrezygnować z różnych nałogów i zniewoleń (por. art. 5).

Art. 20 W czasie swojej próby kandydat powinien uczęszczać na zebrania miesięczne Zastępu Rycerzy, znajdującego się na terenie Parafii, lub dojeżdżać do pobliskiej miejscowości, w której on istnieje. Kandydat winien zaprenumerować dwumiesięcznik Któż jak Bóg oraz podjąć się prostego apostolstwa rozprowadzania w swojej miejscowości przynajmniej 10 egzemplarzy wspomnianego pisma.

Art. 21 Przyjęcie do Rycerstwa dokonuje się, zgodnie z rytmem, z zasady raz do roku, 15-go sierpnia, po uprzednim uczestniczeniu kandydatów w Dniu Skupienia, zorganizowanego w przededniu uroczystości Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny, w którym to dniu Rycerstwo otrzymało zatwierdzenie w 1994 roku. Po złożeniu przyrzeczenia Rycerz otrzymuje legitymację i zostaje wpisany do Księgi Rycerstwa.
a) W poszczególnych przypadkach przyjęcie do Rycerstwa może dokonać się w Centrali Rycerstwa lub w Parafii kandydata. Decyduje o tym Animator Generalny.

Art. 22 Przed przyjęciem, kandydat na Rycerza, odbywszy próbę, pisze podanie o przyjęcie do Rycerstwa zaznaczając, iż z pomocą Bożą i wstawiennictwem św. Michała Archanioła, chce przynależeć do Rycerstwa i wypełniać wymogi Statutu. Animator Generalny wyznacza datę i miejsce przyjęcia.
a) Każdy Rycerz winien przynależeć do któregoś z istniejących już Zastępów Rycerskich. Gdy w jego parafii nie istnieje jeszcze formalnie utworzony zastęp, to przynależy on do zastępu najbliższego terytorialnie. Przynależność tą wyznacza Animator Generalny w dniu przyjęcia kandydata do Rycerstwa. Nowy Rycerz winien aktywnie uczestniczyć wżyciu swego Zastępu i przy wsparciu tegoż Zastępu podjąć wysiłek zdobycia nowych członków do Rycerstwa i utworzenia z nich odrębnego Zastępu w swojej parafii.
b) Jeśli dotychczasowy Rycerz chce przejść na Członka Wspomagającego, winien uzyskać pozytywną opinię swego Zastępu. Członkowie lokalnego Zastępu opiniują o nim w tajnym głosowaniu. Animator przesyła opinię Zastępu do Centrali Rycerstwa.

Organizacja
Art. 23 Ruch apostolski Rycerstwa Św. Michała Archanioła jest kierowany przez Zgromadzenie Św. Michała Archanioła. Przełożony Generalny wyznacza jednego z kapłanów Zgromadzenia na Animatora Generalnego. Kadencja Animatora Generalnego trwa trzy lata i może być wielokrotnie ponawiana.

Art. 24 Do obowiązków Animatora Generalnego należy kierowanie Rycerstwem według wskazań niniejszego Statutu, przyjmowanie nowych członków, odwiedzanie istniejących i zakładanie nowych Zastępów Rycerskich, przewodniczenie dorocznym Zjazdom Animatorów, organizowanie Dni Skupienia, rekolekcji, spotkań, pisanie listów okólnych, itp.

Art. 25 Animator Generalny organizuje Sekretariat Rycerstwa i jest odpowiedzialny za prowadzenie Księgi Kandydatów, Księgi Rycerzy, Księgi Członków Wspomagających Rycerstwo, Księgi złożonych ofiar i wydatków oraz Księgi Zmarłych Rycerzy i Członków Wspomagających.
Pod koniec każdego roku kalendarzowego składa sprawozdanie Przełożonemu Generalnemu z działalności Rycerstwa.

Art. 26
Centrala Rycerstwa posiada swoją siedzibę przy Domu Generalnym Zgromadzenia Św. Michała Archanioła: ul. Piłsudskiego 250. 05-261 Marki.

Art. 27 Każdy Zastęp Rycerzy wybiera, na okres trzech lat, swego lokalnego Animatora, którego zatwierdza Animator Generalny. Animator lokalny może być ponownie i wielokrotnie wybierany. Animator lokalny Zastępu Rycerzy przewodniczy w ewentualnej cotygodniowej modlitwie chóru uwielbienia i w miesięcznych spotkaniach Zastępu. Podejmuje wraz z Rycerzami Zastępu różne inicjatywy apostolskie. Jest łącznikiem Zastępu z Centralą Rycerstwa, organizuje kolportaż dwumiesięcznika Któż jak Bóg i innych materiałów dotyczących czci Królowej Aniołów, św. Michała Archanioła i Aniołów Stróżów. Wspomagają go w tym Rycerze lokalnego Zastępu. Prowadzi sam albo wyznacza któremuś z Rycerzy prowadzenie Kroniki Zastępu Rycerskiego. Przygotowuje na piśmie na roczny Zjazd Animatorów sprawozdanie o stanie i działalności swego Zastępu. Zawiadamia Centralę Rycerstwa o śmierci Rycerza swego Zastępu, przesyłając równocześnie krótką charakterystykę jego osoby. Prosi Rycerzy ze swego Zastępu, by za zmarłego ofiarowali jedną część różańca i komunię świętą.

Art. 28 Centrala Rycerstwa skierowuje odpowiednią prośbę do ks. Proboszcza, by osobiście podjął się zadania duchowego Opiekuna miejscowego Zastępu Rycerzy, lub wyznaczył do tego celu innego Kapłana. Opiekun duchowy sprawuje ogólną pieczę nad życiem duchowym i apostolstwem lokalnego Zastępu Rycerzy. Niech Zastępy Rycerskie, podejmując specyficzną formę apostolstwa pod kierunkiem i kontrolą Księdza Opiekuna, organizują seminaria, konferencje i nabożeństwa związane z charyzmatem Ruchu.
a) Animatorzy przynajmniej trzech Zastępów Rycerskich z tej samej diecezji tworzą Diecezjalną Radę Rycerstwa, na czele której stoi wybrany przez nich i spośród nich na 3-!etnią kadencję Przewodniczący, zwany Animatorem Diecezjalnym Rycerstwa. Jego kadencja może być wielokrotnie ponawiana. Każdorazowy wybór wymaga zatwierdzenia Animatora Generalnego Rycerstwa. Animator Diecezjalny pełni swą funkcję do końca kadencji także wtedy, gdy w międzyczasie przestanie pełnić obowiązki animatora lokalnego swego Zastępu.
b) Zadaniem Animatora Diecezjalnego i Rady jest troska o właściwy rozwój istniejących w danej diecezji Zastępów. Animator Diecezjalny kontaktuje się z Diecezjalnym koordynatorem stowarzyszeń i ruchów apostolskich i reprezentuje Rycerstwo na zjazdach diecezjalnych Ruchów. Nadto prowadzi on Kronikę Rady Rycerstwa i przesyła do Centrali roczne sprawozdanie z działalności Rady Diecezjalnej. Animator Diecezjalny przynajmniej raz na sześć miesięcy zwołuje posiedzenie Diecezjalnej Rady Rycerstwa. Podczas posiedzeń rozpatruje sprawy bieżące poszczególnych Zastępów i Rycerzy. Rada Diecezjalna podejmuje decyzje wyłącznie w obrębie Statutu Rycerstwa.
c) Każdy Rycerz odnosi się z szacunkiem i oddaniem do Ojca Świętego, Biskupów, kapłanów i do wszystkich ich zarządzeń. W razie potrzeby winien stawać w ich obronie. Postawa pokory i posłuszeństwa Bogu i Kościołowi jest wyróżniającą cechą każdego Rycerza.

Art. 29 Animator i Rycerze lokalnego Zastępu Rycerskiego winni współpracować z duszpasterzami swoich wspólnot parafialnych oraz na ich prośbę i pod kierunkiem Opiekuna mają z ochotą podejmować różne działania apostolskie, współpracując z innymi ruchami apostolskimi, działającymi w Parafii lub w sąsiednich wspólnotach parafialnych, dla dobra wspólnoty lokalnej i Kościoła powszechnego.

Art. 30  Każdy Rycerz uznaje otrzymaną w swojej wspólnocie parafialnej formację za podstawową i korzysta ze środków zbawczych, które administruje ks. Proboszcz i inni właściwi Duszpasterze. Formacja ta ma go prowadzić do coraz pełniejszego i doskonalszego realizowania przymierza chrzcielnego. Formacja, którą ofiaruje Rycerstwo ma wspomagać formację parafialną i uzupełniać ją przez:

  • zastanawianie się jak dotychczas korzystało się z otrzymywanej formacji parafialnej
  • pogłębienie postawy apostolskiej i odpowiedzialności za Kościół
  • wspieranie Kościoła charyzmatem rycerskim
  • zachętę do codziennego czytania Pisma świętego i pogłębiania wiedzy religijnej
  • docenianie świętych Sakramentów, zwłaszcza Eucharystii i Pokuty
  • czytanie polecanych przez Centralę książek z dziedziny angelologii, prenumerowanie dwumiesięcznika Któż jak Bóg
  • uczestniczenie w tzw. Dniach Skupienia, rocznych rekolekcjach rycerskich
  • aktywne uczestniczenie w życiu własnego Zastępu Rycerskiego
  • podjęcie prac apostolskich na terenie parafii, wskazanych przez ks. Proboszcza

Udział w dobrach duchowych
Art. 31 Wszyscy Rycerze przynależą do duchowej Rodziny Michalickiej i mają udział w jej dobrach duchowych. W szczególności uczestniczą w owocach:
a) Mszy świętych, odprawianych w każdy pierwszy wtorek miesiąca, we wszystkich zorganizowanych Ośrodkach apostolskiego ruchu Czcicieli św. Michała Archanioła.
b) Codziennych modlitw członków Zgromadzenia Św. Michała Archanioła.
c) Codziennej modlitwy Dostojna Królowo Niebios.

Art. 32 Rycerze jednocząc się coraz bardziej z Chrystusem Panem, a przez Niego z Ojcem w Duchu Świętym; czyniąc, wszystko z miłości do Boga; otwierając się na działanie Ducha Świętego; na natchnienia św. Michała i Aniołów Stróżów i przyjmując z wdzięcznością ich pomoc; wypełniając z żarliwością swoje zobowiązania rycerskie, a zwłaszcza odpędzając od ludzi złe duchy przy pomocy prostego egzorcyzmu – zdobywają wiele zasług na życie wieczne. Sami również winni modlić się o duchowy i liczebny rozkwit całej rodziny Michalickiej, do której należą członkowie żeńskiego i męskiego Zgromadzenia Św. Michała Archanioła, Czciciele, Rycerze i Wychowankowie michaliccy.

Art. 33
Za zmarłych rycerzy odprawiane są następujące modły:,
a) Moderator Generalny apostolskiego ruchu Czcicieli Św. Michała Archanioła odprawia Msze święte gregoriańskie w miesiącu listopadzie także za dusze wszystkich zmarłych Rycerzy.
b) Animator Generalny Rycerstwa odprawia Mszę św. za duszę zmarłego Rycerza, po otrzymaniu wiadomości o jego śmierci.

Zmiany w Statucie

Art. 34 Każdy Rycerz może zgłaszać swoje uwagi odnośnie Statutu Rycerstwa i przedkładać je na piśmie swemu Animatorowi lokalnego Zastępu.

Art. 35 Na rocznym spotkaniu Animatorów Zastępów Rycerskich, Animatorzy mogą przedstawiać poprawki do Statutu, przekazując je na piśmie Animatorowi Generalnemu. Naniesione poprawki i zmiany w Statucie uzyskują swoją moc prawną, po zatwierdzeniu ich przez Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Św. Michała Archanioła.

* * *

Statut Ruchu Rycerstwa Świętego Michała Archanioła został zatwierdzony dnia 15 sierpnia 1994 roku, znowelizowany dnia 13 maja 1998 r., uzupełnienia w niniejszym zapisie zostały potwierdzone 8 lipca 2003 roku. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Ks. Kazimierz Tomaszewski
Przełożony Generalny